Informácie

Dental Monitoring je technológia, ktorú po neviditeľných strojčekoch zaviedli do liečby na klinike Sangre Azul - MUDr.Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA, ako ďalší evolučný krok ortodontickej liečby. Takáto inteligentná - "smart" liečba je s podporou akcelerácie a AI efektívnejšia a bezpečnejšia.

Korekcia zlého postavenia zubov je nielen rýchlejšia, ale aj bezpečnejšia vďaka monitoringu. Ten je prevenciou nekopírovania - nepresného posunu zubu a straty kontroly strojčeka nad pozíciou zuba, čo vyústi do nevyhnutnosti revízií a predlžovania liečby či nebodaj poškodenia zdravia pacienta.

O čo ide

dental monitoring je technológia, ktorá úspešne skĺbila telemedicínu s umelou inteligenciou a je tu už druhý rok. Predstavuje úspešné využitie mobilov pacientov pre pravidelné "skenovanie" - natáčanie videosekvencie vlastných zubov pomocou špeciálneho držiaka. Následne aplikácia tento záznam podrobí hĺbkovej analýze umelou inteligenciou, ktorá sa dokáže zamerať na lekárom stanovené ciele. Dokáže identifikovať odbitia zo zuba, zápaly ďasien, zlú hygienu, posuny zubov s presnosťou v desatinách milimetra ako aj prípadne vznikajúci kaz. Pri nosení neviditeľných zubných strojčekov umožní dokonca absolútne nahradiť fyzické kontroly a nezriedka spoľahlivejšie než lekár identifikuje stratu úchytov-attachmentov ako aj to, či pacient priesvitný vyrovnávač splnil svoju úlohu a pacient môže ísť na ďalší v rade.

 
Na čo to je   
- odpadá potreba množstva fyzických stretnutí- kontrol, ktoré v čase pandemických ochranných oblekov u lekárov predstavuje enormnú záťaž na vybavenie a personál. 
- dôkladnejšia a pravidelnejšia kontrola (pri akcelerovanej liečbe sa pacient skenuje každé 4 dni), odhalia sa tak ešte len vznikajúce problémy, ktorým možno efektívne zabraniť (odstraňovanie problému býva nákladnejšie než jeho prevencia)
- adaptácia tempa liečby na reálne správanie pacienta (Je bežné, že táto špecializovaná umelá inteligencia liečbu pacientovi spomalí podľa predbežných zistení. Lekár tak dokáže s použitím tohto nástroja dynamicky upraviť tempo liečby podľa správania pacienta (poctivosti nosenia strojčeka či náročnosti posunu)
- zlepšenie ekonomickej dostupnosti liečby (využitím mobilu, ktorý už pacient má, sú výdavky zanedbateľné a podľa typu liečby sa pohybujú od 20 do 90 eur mesačne)
 
Ako to funguje
1. pacient si do mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu
2. aplikácia mu pomôže pomocou špeciálneho držiaka si naskenovať zuby a potom mu to každých X dní pripomína (podľa protokolu čo určí lekár)
3. A.I. vyhodnocuje každý sken a o výsledku analýzy informuje ako pacienta, tak aj lekára
4. lekár na základe zistení môže pacienta predvolať na zákrok, alebo na diaľku inštruovať/informovať či upraviť jeho liečebný protokol
 

Výhody

Dental monitoring je jedna z dvoch základných súčastí "Smart treatment" pri ktorej je okrem časovej úspory a lepšieho komfortu pacienta aj redukovaná potreba návštev u čeľustného ortopéda či potreba častého vyberania strojčeka z úst. Ako časté návštevy lekára, tak aj časté vyberanie strojčeka z úst sú v obdobiach šíriacich sa infekčných ochorení vážne rizikové faktory

Vaša liečba neviditeľným strojčekom prebehne rýchlejšie a bezpečnejšie (lekár vaše zuby vidí častejšie než doteraz - sú pod dôslednejšou kontrolou), ale bez potreby častých fyzických kontrol na klinike.

- v závislosti od nálezov z dentalmonitoringu môže byť liečba vyhodnotená k revízii či predčasému ukončeniu , ale prípadne aj zrýchlená podľa progresu pacienta. Takto je dynamicky upravená rýchlosť liečby v závislosti od compliance pacienta. V rámci inteligentnej liečby ktorú sme na Slovensku presadili Vám prinášame prevenciu pipadných komplikácií, ktorým je jednoznačne jednoduchšie predchádzať než ich napravovať a zároveň sme zredukovali potrebu fyzických kontrol - teda návštev s cieľom vyhodnotiť priebeh liečby a odhaliť prípadné komplikácie.

Prosíme nemýľte si Dental Monitoring s našou Appkou Sangre Azul, to je niečo iné ;)

Ako bude vyzerať moja liečba?

1 DEŇ
1 stretnutie
Zaškolenie pacienta a stiahnutie aplikácie

1. pacient si do mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu 2. aplikácia mu pomôže pomocou špeciálneho držiaka si naskenovať zuby a potom mu to každých X dní pripomína (podľa protokolu čo určí lekár) 3. A.I. vyhodnocuje každý sken a o výsledku analýzy informuje ako pacienta, tak aj lekára 4. lekár na základe zistení môže pacienta predvolať na zákrok, alebo na diaľku inštruovať/informovať či upraviť jeho liečebný protokol

Trvanie 30 minutes
4 DEŇ
2 stretnutie
Skenovanie sa v priebehu liečby

podľa nastavenia protokolu Dr.Thurzom (ktorý špecificky súvisí s konkrétnou liečbou neviditeľnými strojčekmi, jej prípadnými akcelerátormi atď) sa pacient skenuje v pravidelných intervaloch k čomu ho vyzve samotná aplikácia v jeho mobile. Na klinike Sangre Azul máme špecifické protokoly od 4 do 14 dní, ktoré zohľadňujú individualizované liečebné plány stanovené čeľustným ortopédom a počítajú s prvkami ako PowerCaps, PowerArms, Wings či skeletálnym kotvením a prípadnými nasadením akcelerátorov liečby. Preto dôrazne upozorňujeme nami postupne inšpirované ostatné praxe pred bezhlavým kopírovaním našich protokolov s ohľadom na riziko prípadných resorbcií koreňov a iných poškodení zdravia nimi liečených pacientov. Umelá inteligencia - A.I. vyhodnocuje každý sken spravený mobilom pacienta a o výsledku analýzy informuje ako pacienta, tak aj lekára..

Trvanie 5 minutes
30 DEŇ
3 stretnutie
Interakcie

- v prípade vyhodnotenia chýbajúceho či poškodeného úchytu (attachmentu) či powercapu či powerarmu býva pacient predvolaný s ohľadom na naliehavosť-jeho úlohu v danej fáze biomechaniky posunov zubov a pri fyzickej návšteve je prvok doplnený/dolepený - v závislosti od nálezov z dentalmonitoringu môže byť liečba vyhodnotená k revízii či predčasémuu ukončeniu , ale prípadne aj zrýchlená podľa progresu pacienta. Takto je dynamicky upravená rýchlosť liečby v závislosti od compliance pacienta.

Trvanie 15 minutes
begin here

Ready for new
perfect smile?

Not from Slovakia? No problem we have an apartment for you.